General Terms / Pangkalahatang Katawagan

English

Copyright Infringement

Copyright infringement is the reproduction, distribution, performance, and public display of copyright-protected material without the permission of the copyright holder.

Filipino

Paglabag sa Karapatang-sipi

ang paglabag sa karapatang-sipi ay ang reproduksiyon, distribusyon/pamamahagi, pagganap/pagsasadula, at publikong displey ng materyales na may karapatang-sipi nang walang pahintuot ng may-ari ng karapatang-sipi.

English

Counterfeit

Counterfeit goods are goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark.

Filipino

Huwad

ang mga huwad na produkto ay mga produkto, kabilang na ang pagkapakete, na nagtataglay ng isang trademark/tatak pangkalakal, nang walang awtorisasyon, na kapareho ng trademark ng balidong nakarehistro ng gayong produkto, o hindi makikilala sa mga esensiyal na aspekto sa gayong trademark/tatak pangkalakal.

English

Intellectual Property

Intellectual property refers to creations of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, and symbols, names, and images used in commerce.

Filipino

Yamang Isip

Tumutukoy sa mga likha ng isip, gaya ng imbensiyon, likhang pampanitikan at sining, disenyo, at simbolo, pangalan at imahen na ginagamit sa komersiyo/kalakalan.

English

Patent Infringement

Patent infringement occurs when another party makes, uses, or sells a patented item without the permission of the patent holder.

Filipino

Paglabag sa Patent

Nagkakaroon ng paglabag sa patent kapag ginawa, ginamit, o ibinenta ng isang partido ang isang bagay na may patent nang walang pahintulot ang may may-ari ng patent.

English

Trademark Infringement

Trademark infringement is the unauthorized use of a trademark or service mark on or in connection with goods and/or services in a manner that is likely to cause confusion, deception, or mistake about the source of the goods and/or services.

Filipino

Paglabag sa Trademark/Tatak Pangkalakal

Ang paglabag sa trademark/tatak
pangkalakal ay ang hindi awtorisadong paggamit ng isang tatak pangkalakal o marka
ng serbisyo sa o may kaugnayan sa mga produkto at/o mga serbisyo sa paraang
maaaring lumikha ng kalituhan, panlilinlang, o pagkakamali tungkol sa pinagkunan ng
mga produkto at/o serbisyo.

OTHER TERMS FOR INTELLECTUAL PROPERTY